zał_5_Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych