Darmowe kursy UE

MULTILANG PIOTR KLECZEWSKI  informuje o realizacji projektu pn.: „Przełam bariery w języku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

Celem Projektu jest nabycie kompetencji  i umiejętności w obszarze znajomości języka angielskiego wśród 335 (201 Kobiet) mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie X.2019-IX.2021.  Cel pomoże ograniczyć ryzyko utraty zatrudnienia i wzrost aktywności zawodowej przeciwko wykluczeniu społecznego i ubóstwu.
1.   Projekt skierowany jest do 372 osób (223 Kobiet) dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat) w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, starszych w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji zamieszkujący/pracujący/uczący się w województwie wielkopolskim, które spełniają kryteria udziału w projekcie.
2.    Do projektu mogą przystąpić osoby, które:
–  Zamieszkują/pracują/uczą się na terenie województwa wielkopolskiego;
–  Są w wieku od 18 do 74 lat;
–  Są z własnej inicjatywy zainteresowane podwyższeniem umiejętności z języka angielskiego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021.

Wartość projektu: 949 824,75 zł.

Wkład Funduszy Unijnych: 854 842,27 zł.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest w okresie od  X 2019 do II 2021. Grupy tworzone są w sposób następujący po sobie.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE:

Harmonogram udzielania wsparcia_lider

Biuro Projektu:

MULTILANG PIOTR KLECZEWSKI
ul. ul. Sienkiewicza 12E , 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 605 066 669, 609 073 431 e-mail: multilang.kleczewski@gmail.com

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Ankieta dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja chęci powrotu do aktywności zawodowej

Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Zobowiązanie uczestnika do przekazania informacji

Oświadczenie o statusie po zakończeniu udziału w projekcie

Zajęcia zdalne – regulamin

Zajęcia zdalne – załącznik1