Regulamin szkoły

Regulamin uczestnictwa w kursie szkoły językowej Multilang

 • 1
  Organizacja kursów
 1. Szkoła Językowa Multilang prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Sienkiewicza 12E lub po uzgodnieniu w innym miejscu wskazanym przez kursanta.
 3. Szkołą kieruje Dyrektor.
 4. Rok Szkolny w Szkole Językowej Multilang trwa od września do czerwca.
 5. Kursy letnie odbywają się w miesiącach lipiec i sierpień.
 6. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem po wypełnieniu przez kandydata testu badającego poziom językowy.

7.Rekrutacja prowadzona jest na początku roku szkolnego (we wrześniu) oraz w systemie ciągłym.

 1. Zajęcia trwają w systemie: 60, 75 lub 90 minut.
 • 2
  Grupy zwykłe
 1. Grupy zwykłe obejmują od 3 do 10 osób.
 2. Grupy zwykłe są rozliczane kwartalnie.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy, szkoła ma prawo zwiększyć stawkę za godzinę od kolejnego kwartału, a w przypadku powiększenia grupy stawka za godzinę lekcyjną ulega pomniejszeniu od kolejnego kwartału według aktualnego cennika opublikowanego na stronie internetowej szkoły oraz dostępnego w sekretariacie szkoły.
 4. Zajęcia prowadzone są minimum raz w tygodniu. Terminy zajęć ustalane są z początkiem kursu. Stałe terminy zajęć mogą ulec zmianie po akceptacji wszystkich uczestników zajęć w danej grupie oraz dyrektora szkoły.
 • 3
  Zajęcia indywidualne i grupy zorganizowane.
 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się: grupę zgłoszoną przez firmę, instytucję publiczną lub inną organizację, gdzie wszystkie decyzje dotyczące zajęć danej grupy podejmuje jedna osoba reprezentująca grupę.
 2. W przypadku zajęć indywidualnych lub grup zorganizowanych kurs może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie.
 3. W przypadku zajęć indywidualnych lub grup zorganizowanych, kursanci mają prawo odwołać zaplanowane zajęcia bez ponoszenia kosztów pod warunkiem, że zrobią to co najmniej na 6 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć (powiadomienie tylko smsem lub telefonicznie).
 4. Za zajęcia odwołane w terminie krótszym niż określonym w punkcie 3 grupa (kursant) zobowiązany jest do pokrycia całej kwoty za odwołane zajęcia.
 5. Zasady przeprowadzania kursu w grupie zorganizowanej może określić odrębna umowa.
 • 4
  Grupy dwuosobowe
 1. Grupy dwuosobowe to grupy zwykłe (niezorganizowane) składające się z dwóch kursantów.
 2. W grupach dwuosobowych w przypadku przedłużającej się niemożności przyjścia na zajęcia jednego z kursantów (dłużej niż tydzień) z powodów losowych (choroba, inne nieprzewidziane sprawy osobiste itd.) kursant ten może prosić o przerwanie kursu do czasu, gdy będzie mógł powrócić na zajęcia.
 3. W przypadku pojedynczych nieobecności (obejmujących okres do 7 dni) kursant ponosi pełną opłatę za zajęcia mimo jego nieobecności.
 4. Prośba o przerwanie kursu musi zostać zgłoszona przynajmniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia kolejnych zajęć.
 5. W przerwaniu kursu przez jednego z kursantów, drugi kursant może kontynuować zajęcia indywidualnie według cen obowiązujących za zajęcia indywidualne.
 6. Nieobecność jednego z kursantów nie obliguje lektora do powtórzenia materiału przerobionego podczas jego nieobecności po powrocie przez niego na zajęcia.
 7. W grupach dwuosobowych kurs może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie.
 • 5
  Prawa i obowiązki kursanta
 1. Jeżeli z przyczyn losowych wyznaczony lektor nie dotrze na zajęcia, Dyrektor zorganizuje zastępstwo lub odwoła zajęcia. W przypadku odwołania zajęć Szkoła zwróci kursantom opłaty za odwołane zajęcia, rozliczając je na poczet kolejnego kwartału (miesiąca), lub w przypadku ostatniego okresu rozliczeniowego w danym Roku Szkolnym zwróci pieniądze w gotówce lub przelewem.
 2. Zajęcia odwołane nie są odrabiane, chyba że kursanci uzgodnią to w porozumieniu z lektorem i wszyscy kursanci wyrażą na to zgodę.
 3. Kursant zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do zaleceń wynikających z programu nauczania, przekazanych przez nauczycieli podczas zajęć.
 4. W trakcie zajęć zabrania się odbierania telefonu komórkowego oraz wychodzenia z pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia w celu odebrania telefonu.
 5. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca kursantem szkoły.
 6. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć.
 7. W przypadku częstego odwoływania zajęć przez kursantów indywidualnych lub grupy zorganizowane (50% planowanych zajęć i więcej) Dyrektor ma prawo do zakończenia kursu po upływie danego okresu rozliczeniowego.
 8. Kursanci zobowiązani są do przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w Szkole tzn. niezakłócania pracy nauczyciela oraz niezakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku rażącego naruszania przez kursanta społecznie przyjętych norm, Szkoła ma prawo do skreślenia takiego kursanta z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym.
 • 6
  Zasady płatności
 1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs, a w przypadku płatności nieterminowych, opłat regulaminowych określonych w punkcie 6.
 2. Wpłata następuje przelewem bankowym na rachunek 66 1140 2004 0000 3502 3108 3776 lub w sekretariacie szkoły z góry za cały okres rozliczeniowy w terminie do 7 dni od momentu wystawienia faktury (w przypadku firm) lub w pierwszym tygodniu nowego cyklu rozliczeniowego.
 3. Dyrektor może ustalić dokonywanie płatności z dołu (na koniec cyklu rozliczeniowego). Termin zapłaty wyznacza wówczas umowa z kursantem (firmą).
 4. Obowiązujące opłaty za kurs określone są w cenniku ustalonym przez Dyrektora. Cennik jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. Za przekroczenie terminu płatności Szkoła może zawiesić kursantowi naukę do momentu uregulowania zaległości za cały miesiąc. Szkoła naliczy również odsetki ustawowe.
 6. Dla kolejnego członka rodziny lub dla osoby, która przyprowadzi nowego kursanta przysługuje 10% rabat w pierwszym okresie rozliczeniowym.
 • 7
  Wpisowe
 1. Przy zapisie na kurs pobierane jest wpisowe – zaliczka w wysokości 60 PLN, która w momencie rozpoczęcia zajęć rozliczana jest na poczet pierwszego kwartału nauki. Wpisowe należy uiścić po rozmowie kwalifikacyjnej i podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu.
 2. Osoba zgłaszająca się na kurs traktowana jest jako kursant od momentu wpłacenia wpisowego.
 • 8

Zasady przyznawania świadectw i zaświadczeń

 1. Szkoła wydaje dwa typy dokumentów:
 2. a) świadectwo
 3. b) zaświadczenie
 4. Świadectwo ukończenia kursu w szkole języków Multilang przyznawane jest osobom, które ukończyły dany poziom nauki i spełniły wszystkie z następujących warunków:
 5. a) zdały egzamin końcowy osiągając wynik minimum 40% maksymalnej ilości punktów
 6. b) przerobiły materiał obowiązujący na danym poziomie kursu
 7. c) odbyły minimum 70% łącznej ilości zajęć na kursie
 8. d) uregulowały wszystkie płatności za kurs
 9. Termin przystąpienia do egzaminu końcowego wynosi 30 dni od dnia zakończenia kursu.
 10. Jeden kurs, po którym zostaje przyznane świadectwo, wynosi od 90 do 200 godzin zajęć.
 11. Zaświadczenie

Zaświadczenie informuje tylko o ukończeniu określonej liczby godzin kursu i wydawane jest na żądanie po ukończeniu minimum 40 godzin kursu.

 • 9
  Reklamacje
 1. Reklamacje należy składać pisemnie w sekretariacie szkoły lub przez email. Szkoła rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 2. Reklamacje należy składać w okresie trwania umowy i w ciągu miesiąca od jej rozwiązania. Reklamacja nie może być złożona później niż trzy miesiące od wystąpienia reklamowanego zdarzenia.
 • 10
  Postanowienia końcowe
 1. Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego opiekuna kursanta.
 2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursantów w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów za nieodbyte zajęcia.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu wymaga akceptacji kursanta.

 

Regulamin zatwierdził dyrektor Szkoły:

 

Ostrów Wlkp. 12.03.2022