Regulamin szkoły

§1
Organizacja kursów

1. Szkoła Językowa Multilang prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Sienkiewicza 12E lub po uzgodnieniu w innym miejscu wskazanym przez kursanta.

3. Szkołą kieruje Dyrektor.

4. Rok Szkolny w Szkole Językowej Multilang trwa od początku września do końca czerwca.

5. Kursy letnie odbywają się w miesiącach lipiec i sierpień.

6. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem.

7. Zajęcia trwają w systemie: 60, 75 lub 90 minut.

§2
Grupy zwykłe

1. Grupy zwykłe obejmują od 3 do 10 osób.

2. Grupy zwykłe są rozliczane kwartalnie.

3. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy, szkoła ma prawo zwiększyć stawkę za godzinę od kolejnego kwartału, a w przypadku powiększenia grupy stawka za godzinę lekcyjną ulega pomniejszeniu od kolejnego kwartału według aktualnego cennika opublikowanego na stronie internetowej szkoły oraz dostępnego w sekretariacie szkoły.

4. Zajęcia prowadzone są minimum raz w tygodniu. Terminy zajęć ustalane są z początkiem kursu. Stałe terminy zajęć mogą ulec zmianie po akceptacji wszystkich uczestników zajęć w danej grupie oraz dyrektora szkoły.

 

§3
Zajęcia indywidualne i grupy zorganizowane.

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się: grupę zgłoszoną przez firmę, instytucję publiczną lub inną organizację, gdzie wszystkie decyzje dotyczące zajęć danej grupy podejmuje jedna osoba reprezentująca grupę.

2. W przypadku zajęć indywidualnych lub grup zorganizowanych kurs może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie.

3. W przypadku zajęć indywidualnych lub grup zorganizowanych, kursanci mają prawo odwołać zaplanowane zajęcia bez ponoszenia kosztów pod warunkiem, że zrobią to co najmniej na 6 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć (powiadomienie tylko smsem lub telefonicznie).

4. Za zajęcia odwołane w terminie krótszym niż określonym w punkcie 3 grupa (kursant) zobowiązany jest do pokrycia całej kwoty za odwołane zajęcia.

5. Zasady przeprowadzania kursu w grupie zorganizowanej może określić odrębna umowa.

 

§4
Grupy dwuosobowe

1. Grupy dwuosobowe to grupy zwykłe (niezorganizowane) składające się z dwóch kursantów.

2. W grupach dwuosobowych w przypadku przedłużającej się niemożności przyjścia na zajęcia jednego z kursantów (dłużej niż tydzień) z powodów losowych (choroba, inne nieprzewidziane sprawy osobiste itd.) kursant ten może prosić o przerwanie kursu do czasu, gdy będzie mógł powrócić na zajęcia.

3. W przypadku pojedynczych nieobecności (obejmujących okres do 7 dni) kursant ponosi pełną opłatę za zajęcia mimo jego nieobecności.

4. Prośba o przerwanie kursu musi zostać zgłoszona przynajmniej na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia kolejnych zajęć.

5. W przerwaniu kursu przez jednego z kursantów, drugi kursant może kontynuować zajęcia indywidualnie według cen obowiązujących za zajęcia indywidualne.

6. Nieobecność jednego z kursantów nie obliguje lektora do powtórzenia materiału przerobionego podczas jego nieobecności po powrocie przez niego na zajęcia.

7. W grupach dwuosobowych kurs może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie.

§5
Prawa i obowiązki kursanta

1. Jeżeli z przyczyn losowych wyznaczony lektor nie dotrze na zajęcia, Dyrektor zorganizuje zastępstwo lub odwoła zajęcia. W przypadku odwołania zajęć Szkoła zwróci kursantom opłaty za odwołane zajęcia, rozliczając je na poczet kolejnego kwartału (miesiąca), lub w przypadku ostatniego okresu rozliczeniowego w danym Roku Szkolnym zwróci pieniądze w gotówce lub przelewem.

2. Zajęcia odwołane nie są odrabiane, chyba że kursanci uzgodnią to w porozumieniu z lektorem i wszyscy kursanci wyrażą na to zgodę.

3. Kursant zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do zaleceń wynikających z programu nauczania, przekazanych przez nauczycieli podczas zajęć.

4. W trakcie zajęć zabrania się odbierania telefonu komórkowego oraz wychodzenia z pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia w celu odebrania telefonu.

5. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca kursantem szkoły.

6. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć.

7. W przypadku częstego odwoływania zajęć przez kursantów indywidualnych lub grupy zorganizowane (50% planowanych zajęć i więcej) Dyrektor ma prawo do zakończenia kursu po upływie danego okresu rozliczeniowego.

 

§6
Zasady płatności

1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs, a w przypadku płatności nieterminowych, opłat regulaminowych określonych w punkcie 6.

2. Wpłata następuje przelewem bankowym na rachunek 66 1140 2004 0000 3502 3108 3776 lub w sekretariacie szkoły z góry za cały okres rozliczeniowy w terminie do 7 dni od momentu wystawienia faktury (w przypadku firm) lub w pierwszym tygodniu nowego cyklu rozliczeniowego.

3. Dyrektor może ustalić dokonywanie płatności z dołu (na koniec cyklu rozliczeniowego). Termin zapłaty wyznacza wówczas umowa z kursantem (firmą).

4. Obowiązujące opłaty za kurs określone są w cenniku ustalonym przez Dyrektora. Cennik jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

5. Cennik nie podlega zmianie w trakcie trwania nauki w danym roku szkolnym.

6. Za przekroczenie terminu płatności Szkoła może zawiesić kursantowi naukę do momentu uregulowania zaległości za cały miesiąc. Szkoła naliczy również odsetki ustawowe w wysokości 8 % w skali roku.

7. Dla kolejnego członka rodziny lub dla osoby, która przyprowadzi nowego kursanta przysługuje 10% rabat w pierwszym okresie rozliczeniowym.

 

§7
Wpisowe

1. Przy zapisie na kurs pobierane jest wpisowe – zaliczka w wysokości 60 PLN, która w momencie rozpoczęcia zajęć rozliczana jest na poczet pierwszego kwartału nauki. Wpisowe należy uiścić po rozmowie kwalifikacyjnej i podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu.

2. Osoba zgłaszająca się na kurs traktowana jest jako kursant od momentu wpłacenia wpisowego.

§8
Reklamacje

1. Reklamacje należy składać pisemnie w sekretariacie szkoły lub przez email. Szkoła rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

2. Reklamacje należy składać w okresie trwania umowy i w ciągu miesiąca od jej rozwiązania. Reklamacja nie może być złożona później niż trzy miesiące od wystąpienia reklamowanego zdarzenia.

§9
Postanowienia końcowe

1. Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego opiekuna kursanta.

2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursantów w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów za nieodbyte zajęcia.

3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu wymaga akceptacji kursanta.